easytrans
zvoľte jazyk:

19. 06. 2024

Iné služby

Spoločnosť easyjob s.r.o. je spoločnosťou pôsobiacou na území západnej časti Slovenskej republiky, pričom spolupracuje s partnerskými spoločnosťami v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku.
 
Poskytujeme služby v oblasti:

 • personálnych služieb,
 • správy, vymáhania pohľadávok,
 • nehnuteľností,
 • webdesign.

Poskytovanie služieb v oblasti konkurzu zabezpečuje naša partnerská spoločnosť os-em s.r.o., a to od roku 2005. Počet našich stálych klientov je zárukou kvality poskytovaných služieb.
 
Spoločnosť easyjob s.r.o. je držiteľom povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania s č. AA/2007/7409/15333, vydaným Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Odboru sprostredkovateľských služieb.
 
Naša spoločnosť je tiež držiteľom povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu s č. AA/2008/1107/3026/OISS, vydaným Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Odboru sprostredkovateľských služieb.

Prostredníctvom našich služieb Vám pomôžeme s Vašimi personálnymi problémami. Výber pracovných síl prispôsobíme Vašim požiadavkám. Náš brigádnicky servis Vám zabezpečí pracovné sily aj v prípade dlhodobej absencie Vašich zamestnancov. Ušetríme Vám starosti s výberom vhodných brigádnikov a s vedením mzdovej a personálnej agendy.
 
Vyhľadávanie a výber vhodných zamestnancov (recruiting)
 
Predstavuje komplex služieb, ktoré vedú k nájdeniu vhodného kandidáta pre Vami špecifikovanú pracovnú pozíciu:

 1. oslovenie vhodných kandidátov, ktorí sú zaradení do našej databázy uchádzačov a oslovenie kandidátov prostredníctvom inzercie,
 2. vykonanie pohovorov a výberových konaní,
 3. poskytnutie informácií o vhodných záujemcoch,
 4. na želanie klienta poskytnutie možnosti ním uskutočniť voľbu konkrétneho kandidáta z užšieho výberu kandidátov.

Personálny leasing
 
Táto služba Vám umožní obsadiť pracovnú pozíciu, ktorá sa dočasne uvoľnila, ale tiež na dlhodobé obsadenie pracovnej pozície s pevným časovým ohraničením. Personálnym leasingom získate nasledovné výhody:

 1. odbremenenie od personálnej a mzdovej agendy,
 2. odstránenie ťažkostí s prijímaním a prepúšťaním zamestnancov,
 3. pružnosť pri znovuobsadení danej pracovnej pozície,
 4. možnosť prevzatia zamestnanca do pracovného pomeru klientom.

Brigádnicky servis
 
Brigádnicky servis poskytuje klientom okrem výhod charakteristických pre personálny leasing aj nasledovné výhody:

 1. možnosť dočasného zvýšenia počtu zamestnancov pri sezónnych prácach, počas sviatkov, víkendov, nočných smien,
 2. možnosť zabezpečiť zamestnancov pre príležitostné práce. 

Spolupráca

 1. základom spolupráce je uzatvorenie dohody o poskytovaní služieb, pričom objednávkou potvrdzujete svoje požiadavky na zamestnanca a pracovnú pozíciu,
 2. nasleduje vyhľadanie a výber leasingového zamestnanca alebo brigádnika, 
 3. po Vašom rozhodnutí o prijatí zamestnanca s ním spisujeme pracovnú zmluvu, s brigádnikom dohodu podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce, 
 4. na konci mesiaca alebo ukončením dočasného pridelenia nám oznámite údaje o vykonanej práci prideleného zamestnanca (na základe týchto údajov dochádza k výplate jeho mzdy), 
 5. obdržíte faktúru za poskytnutie dočasne prideleného zamestnanca (zvyčajne mesačne, s lehotou splatnosti 7 dní),
 6. podmienky spolupráce pri recruitingu sa použijú analogicky, zmluvná cena za túto službu sa platí pri podpise pracovnej zmluvy s vybraným kandidátom,
 7. cena za personálny leasing a brigádnicky servis sa odvíja od aktuálnej situácie na trhu práce a pracovnej pozície dočasne prideleného zamestnanca,
 8. prideleným zamestnancom môžeme poskytovať aj úkolovú mzdu v súlade s požiadavkou užívateľského zamestnávateľa.

Pružným prístupom k požiadavkám obchodných partnerov dosahuje u nás správa a inkaso pohľadávok vysokú efektivitu. Riešenia otázok nevysporiadaných pohľadávok poskytujeme na dlhodobej úrovni. Našim klientom zabezpečujeme:

„Predvymáhacie“ zmierovacie konanie

„Predvymáhacie“ zmierovacie konanie slúži k poskytnutiu možnosti dlžníkovi, a to ešte predtým, ako veriteľ vypovedal s týmto kontrahentom zmluvu, aby dlžník plnil „dobrovoľne“. Našou úlohou je:

 • zdôrazniť dlžníkovi možné právne aj skutkové následky neplnenia záväzku,
 • zistiť dôvody jeho platobnej neschopnosti,
 • uzavrieť s dlžníkom dohodu o postupnom splatení dlhu (na základe dohody našej spoločnosti s veriteľom) a plnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve kontrolovať.

Účasť špecializovanej inštitúcie spravidla nastolí dobrú platobnú disciplínu dlžníka.

Mimosúdne vymáhanie a inkaso pohľadávok

Naša spoločnosť spravuje, vymáha a inkasuje splatné a právne opodstatnené pohľadávky. Náš systém spracovania dát nám pomáha účinne riešiť mnoho prípadov. Priebeh vymáhacieho konania vytvárame podľa zadaných požiadaviek obchodného partnera. Pri zostavovaní vymáhacieho konania – dodržaním podmienok našich partnerov – zohľadňujeme aj typ, vek, výšku pohľadávky, zmluvné podmienky a špecifická jednotlivých prípadov.

Vymáhanie „starých“ pohľadávok

Do správy prijímame aj pohľadávky, ktorých vek už presiahol 360 dní, resp. nevymožené pohľadávky, ktoré už boli na vymáhaní u inej inkasnej spoločnosti. Celková doba správy týchto pohľadávok je 120-200 dní. Počas tohto konania sa usilujeme, na základe vopred dohodnutých podmienok s našimi partnermi, uzavrieť dohodu o splatení dlhu s klientom. Sledujeme dodržiavanie podmienok dohody o postupnom splatení dlhu. V priebehu vymáhacieho konania nadviažeme kontakt s klientom aspoň listom, telefonicky aj osobne.

Súdne vymáhanie pohľadávok

Súdne vymáhanie pohľadávok zahŕňa proces od zabezpečenia vydania rozhodnutia súdu o uložení povinnosti splniť záväzok (rozsudok, platobný rozkaz) až po ukončenie exekučného konania v spolupráci s našou advokátskou kanceláriou a súdnym exekútorom. Súdne vymáhanie kombinujeme s vymáhaním zmierovacím, pričom naši odborníci majú potrebné teoretické vedomosti i praktické skúsenosti s oznamovaním, poučovaním a presvedčovaním klientov o možnostiach mimosúdneho riešenia záležitosti.

Odkúpenie pohľadávok

Naša spoločnosť sa zaoberá aj odkupovaním pohľadávok, najmä súborov pohľadávok, ale aj pohľadávok jednotlivých, prevažne za účelom uplatnenia inštitútu započítania.

Stanovenie bonity pohľadávok

Naša spoločnosť poskytuje poradenstvo pri kúpe a predaji pohľadávok, predávaných samostatne ale aj v súboroch. Zaoberáme sa stanovením a vyhotovením analýz bonity pohľadávok prevažne voči spoločnostiam v úpadku. Zabezpečujeme tiež:

 • sprostredkovanie odplatného postúpenia pohľadávok,
 • postupovanie a započítavanie pohľadávok,
 • podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
 • uplatňovanie pohľadávok v konkurznom konaní,
 • likvidácie spoločností,
 • vypracovanie alternatív speňaženia pohľadávok,
 • urýchlenie rozhodnutí cez rozhodcovský súd.

Nehnuteľnosti

V spolupráci so spoločnosťou os-em s.r.o. pracujeme aj v oblasti nehnuteľností a táto spoločnosť nám pomáha aj v právnej a poradenskej činnosti.

Webdesign

V spolupráci so spoločnosťou pixa.sk pripravujeme aj internetové prezentácie pre našich klientov.

Na požiadanie Vám zašleme cenník a balíky služeb.

Viac informácií nájdete aj na druhej webovej stránke spoločnosti www.easyjob.sk

Podnikateľov aj v roku 2014 čaká množstvo povinností z pohľadu vzťahu k štátnym inštitúciám. Prinášame prehľad dôležitých dátumov v roku 2014 pre právnické a fyzické osoby.

rýchla kalkulácia